Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Mobiele telefoon

Mobiele telefoons dienen tijdens de lessen uit te zijn. Bij over- treding van deze regel wordt de telefoon voor korte of langere tijd in beslag genomen. Geluids- en beeldopnamen mogen op het schoolterrein of tijdens schoolactiviteiten alleen met instem- ming van betrokkenen (medeleerlingen en medewerkers) gemaakt worden. Beeld- of geluidsmateriaal dat onder schooltijd of tijdens schoolactiviteiten is opgenomen, mag niet worden ver- toond aan derden tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de schoolleiding. Overtreding kan leiden tot schorsing en verwijdering van school.

Privacy
Gegevens van de leerlingen worden opgenomen in de leerlin- genadministratie. Daarbij neemt de school de privacy van de leerling in acht volgens de Wet Bescherming Persoonsgege- vens.
Ten aanzien van het gebruik door leerlingen van e-mail en internet geldt het op school aanwezige e-mail- en internetre- glement.

 

Einde vossenjacht