Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)
Contactgegevens SwV
Geplaatst op: 05-07-16

Passend Onderwijs

 

  • reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;
  • scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek);
  • scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
  • er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen.

Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten: Groningen, Haren, Ten Boer en Tynaarlo (de postcodes: 9471, 9472, 9473, 9474 en 9475).

 

Ondersteuning aan leerlingen & inzet ECT

Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. Deze ondersteuning hebben scholen beschreven in een ondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze (ook te vinden op de website van het samenwerkingsverband). Veel scholen hebben het ondersteuningsprofiel ook op hun site geplaatst.

De school krijgt jaarlijks middelen van het samenwerkingsverband als tegemoetkoming om de extra ondersteuning zoals beschreven in het ondersteuningsprofiel mogelijk te maken.

Is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs[1] moet de school, samen met u als ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt op u de website van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijsgroningen.nl, onder de button ‘Commissie van Advies’). U kunt uiteraard ook bij de school terecht voor meer informatie.

Zowel school als ouders kunnen een medewerker van het Expertise- & Consultatieteam van het samenwerkingsverband inschakelen als bemiddelaar/onafhankelijk deskundige bij een verschil van mening over de ondersteuning aan uw kind. Het Expertise- & Consultatieteam kan bereikt worden via: ECT@swv-vo2001.nl

 

Contactpersonen WIJ teams

Sinds april 2016 zijn er op de VO-scholen medewerkers vanuit bovenschoolse WIJ teams[2]werkzaam. De medewerkers zijn in dienst van de gemeente en zullen periodiek op de scholen aanwezig zijn. Hiermee willen we een betere samenwerking tussen scholen en sociale (WIJ) teams tot stand brengen. De drie kerntaken voor het bovenschoolse WIJ team zijn, daar waar nodig:

1. het voeren van (preventieve) gesprekken met leerlingen;

2. verbinding leggen met de sociale – of WIJ-teams van de gemeente waar de leerling woonachtig is;

3. uitvoeren van interventies in het kader van inzet jeugdhulp voor de leerlingen.

 

Privacy van leerlingen binnen het samenwerkingsverband en binnen de gemeente

Als school bewaken we de privacy van de leerlingen. Als ouder kunt u erop vertrouwen dat we zo terughoudend mogelijk zijn met het delen van gegevens. Zo zullen we ten allen tijde checken welke gegevens noodzakelijk zijn gegeven het gestelde doel en of er ook andere manieren zijn om het doel te bereiken.

Dat betekent dat we in principe altijd toestemming vragen voor het delen van gegevens met andere instanties, zoals het samenwerkingsverband, leerplicht/RMC en/of instellingen in het sociale domein (vormen van hulpverlening, o.a. het bovenschoolse WIJ team). Als school zijn we verplicht een aantal zaken te melden, we zullen u als ouder/verzorger in principe altijd inlichten. Zo zijn we bijv. wettelijk verplicht om:

  • uw kind te melden bij het verzuimloket van DUO als het binnen 4 weken 16 of meer uren verzuimt of langer dan 4 weken ongeoorloofd verzuimt;
  • thuiszittende leerlingen te melden bij het Verzuimloket Rebound van het samenwerkingsverband (eis van de onderwijsinspectie).

Daarnaast zijn er situaties waarbij uw kind erbij gebaat is dat er gegevens gedeeld worden. U kunt dan bijv. denken aan:

  • het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte van uw kind. Hiertoe kunnen medewerkers van het Expertise- & Consultatieteam van het samenwerkingsverband worden ingeschakeld.
  • het organiseren van een passend onderwijs-zorgarrangement voor uw kind. Hiertoe kan het nodig zijn dat er gegevens gedeeld worden met medewerkers van bijv. het bovenschools WIJ team van de gemeente.

 

Nadere informatie voor ouders/verzorgers

Voor u als ouders/verzorgers geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met uw kind en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.

Als samenwerkingsverband hebben we ten behoeve van de informatievoorziening naar o.a. ouders/verzorgers een eigen website ingericht: www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01

Op deze website staat een aparte button bovenaan ‘ouder’. Via deze ingang vinden ouders/verzorgers direct de relevante informatie. Ook geven we nieuwsbrieven uit speciaal voor ouders. Deze zijn ook te vinden op de website. Daarnaast is het samenwerkingsverband actief op Twitter en op Facebook (zie hieronder voor de gegevens).

Op www.passendonderwijs.nl (de website van het ministerie van OCW) en op de site www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen ouders terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis).

 

Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is.

 

Deze inzet is nog niet geregeld voor het praktijkonderwijs, VSO cluster 3 en de scholen in de gemeente Haren, maar hier wordt aan gewerkt.

 

Archief:

 

OndersteuningsProfiel                     januari 2016

 

Klik hier voor het ondersteuningsprofiel.

 

Klik hier voor de vierde nieuwsbrief van Passend Onderwijs