Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Informatie voor ouders

 

SomToday is een met een wachtwoord afgeschermde ‘portal’ met gegevens van eigen/te verzorgen kind(eren). Het Maartenscollege start in schooljaar (2010) na de herfstvakantie met dit portaal. Er heeft in schooljaar 2010 met succes een pilot gedraaid. Het portaal zal gefaseerd worden ingevoerd, te beginnen met mavo, havo, vwo op de Nederlandse afdeling. Daarna volgen het TTO en de ISG.

 

 

Voor wie is het SomToday bedoeld?

 

 

Het SomToday​ is voor bij het Maartenscollege geregistreerde ouders/verzorgers (hierna te noemen ‘ouders’). Ouders worden via een speciaal e-mailadres per e-mail benaderd met het verzoek om de wens van deelname te bevestigen. Zij krijgen vervolgens een wachtwoord toegezonden dat toegang verleent tot de door school beschikbaar gestelde gegevens van hun eigen kind(eren). Het is mogelijk dat ouders een toegangscode op verschillende e-mailadressen krijgen toegewezen, met een maximum van twee. Zij kunnen dit via het speciale e-mailadres aangeven, uiteraard onder aangeven van beide adressen en voor welke kinderen. Het Maartenscollege voert hier altijd een controle op uit.

 

Ouders die school in eerste instantie niet per e-mail kan bereiken, krijgen per post een brief met het verzoek om deelname via het speciale e-mailadres te bevestigen en wel met het voor hen te gebruiken e-mailadres, waarop zij een toegangscode wensen te ontvangen.

 

Bij het implementeren van het SomToday​ gaat het in eerste instantie om zo’n 1000 toegangscodes en ouder-e-mailadressen. Dit zal enige weken vergen voordat voor ieder foutloze toegang gerealiseerd is.

 

 

 

Wat is het doel van het SomToday?

 

 

Het Maartenscollege wil ouders graag de mogelijkheid bieden de schoolprestaties van hun kinderen te volgen via het SomToday​ . Zo kan tijdens een schooljaar een meer actueel beeld ter beschikking komen. Bij bijzonderheden kan hierdoor adequater gereageerd worden. Het zo succesvol mogelijk zijn op school is een samenspel tussen school, ouders en leerlingen. Het SomToday​ dient als hulpmiddel en is geen doel op zich. Dit vergt een gebruikscode voor alle deelnemers.

 

Wat is er op het SomToday te zien?

 

Het SomToday​ geeft onder andere informatie over personalia, basisrooster, mentor, cijfermatige resultaten en presentie. Er is voor school ook de mogelijkheid om mededelingen te plaatsen.

 

Leerlingen kunnen nu al via de site van de school het actuele individuele rooster opvragen. Dat blijft ook zo, hier zijn de laatste roosterwijzigingen in verwerkt. Het rooster dat via het SomToday te zien is, heeft die laatste mogelijkheid nog niet.

 

Cijfermatige resultaten van toetsen en opdrachten komen direct na invoeren door een docent beschikbaar. Bij openen van het SomToday wordt meteen zichtbaar wat de laatste wijzigingen zijn na het laatste SomToday-bezoek. Het SomToday biedt ook de mogelijkheid van weergeven van schoolexamen en eindexamenresultaten. De laatste worden niet via het SomToday vóór de definitieve examenuitslag beschikbaar gesteld. De reden hiervoor is dat voor eindexamenresultaten de definitieve normering pas op de dag van de uitslag beschikbaar komt. De door het programma berekende cijfers op basis van eerder ingevoerde scores wijken sterk af van de uiteindelijke vastgestelde eindresultaten.

 

 

Hoe komen rapportcijfers tot stand?

 

 

Voor alle leerjaren mavo, havo en vwo komen rapportcijfers op een zelfde wijze tot stand, namelijk via het cumulatieve gemiddelde van alle behaalde resultaten gedurende een schooljaar. In het SomToday​ zijn ‘P’, ‘r’ en ‘R’ cijfers te zien. Cijfers in een P-kolom vormen het gemiddelde van een periode. Bijvoorbeeld: P2 is het gemiddelde van alle resultaten in periode 2. Cijfers in een r- of R-kolom vormen het gemiddelde van alle cijfers die vanaf de start van het schooljaar zijn behaald, waarbij in de r-kolom de onafgeronde cijfers worden weergegeven. Bijvoorbeeld: R3 is het gemiddelde van alle resultaten uit periode 1, 2 en 3. In het SomToday​ zijn ook al rapportcijfers ‘in de toekomst’ te zien. U ziet bijvoorbeeld al een R4 of R5 cijfer, terwijl we nog maar in periode 2 verkeren. Deze cijfers geven in feite de actuele stand weer. We kunnen deze kolommen niet ‘uitzetten’. Door met de cursor ‘op een R-kolom te gaan staan’ opent u een periode en is zichtbaar of hierin al resultaten zijn behaald en in welke periode we ons bevinden.

 

Voor leerlingen in de onderbouw en mavo 4 wordt kolom R5 gebruikt om op bepaalde momenten in het jaar, adviezen en observaties van docenten in te voeren. Dit gebeurt overigens niet bij elk rapport ! U ziet dus cijfers in periode 1 t/m 4. Het einde van een periode wordt gemarkeerd door de uitgave van een rapport of tussenstand. Daarna vullen docenten de cijfers in de volgende periode in. Zoals u hierboven kunt lezen, loopt het gemiddelde van het cijfer voor een vak het hele jaar door, de periode indeling is eigenlijk administratief.

 

Voor verdere details verwijs ik u graag naar de website. Onder vindt u een uitgebreide handleiding.

 

 

Wat betekent het SomToday​ voor docenten?

 

 

Docenten zullen na het corrigeren en beoordelen van werken, eerst de resultaten in de lesgroepen met de leerlingen bespreken, alvorens de definitief vastgestelde resultaten in het leerlinginformatiesysteem in te voeren. Dat zal hier en daar een wijziging van handelen betekenen. Docenten die gewend waren meteen na correctie en beoordeling resultaten in het leerlinginformatiesysteem in te voeren en na bespreking in de klas eventueel nog wijzigingen aanbracht, geeft bij handhaving hiervan aanleiding tot verwarring bij ouders die nu ‘meekijken’. Docenten zijn zich hiervan bewust, evengoed is het SomToday​ voor alle betrokkenen nieuw en vraagt even gewenning.

 

Ouders hebben de mogelijkheid om na gemaakte toetsen te zien wanneer het resultaat beschikbaar komt. Op het Maartenscollege is afgesproken dat docenten onder normale omstandigheden 10 werkdagen krijgen om toetsen te corrigeren en te beoordelen. Het kan zijn dat het niet lukt binnen deze termijn het gemaakte werk ook al met de leerlingen besproken te hebben.

 

 

Wat betekent het SomToday​ voor ouders?

 

 

Ouders krijgen hiermee een geweldige mogelijkheid om de studievoortgang van hun kinderen te volgen en op deze wijze mee te kunnen sturen daar waar nodig. Het SomToday​ is er voor ouders, zij krijgen een toegangscode. Het is uitermate belangrijk dat ouders met hun kinderen afspraken maken over het gebruik van het SomToday​ binnen het gezin. Kinderen waren tot nu toe niet gewend dat ouders over hun schouders mee kunnen kijken op zo’n gedetailleerd niveau. Het verdiendt aanbeveling het ‘Big brother is watching you’- gevoel te voorkomen. Het zoeken van het evenwicht tussen enige vrijheid van een jongere om ‘je neus te mogen stoten’ en voor elk detail verantwoording te moeten afleggen, is een uitdaging.

 

Het kan zijn dat ouders de toegangscode aan hun eigen kinderen ter beschikking stellen. Dit zijn allemaal zaken die vallen onder privéafspraken binnen het gezin. Het Maartenscollege beschikt nog niet over een leerlingportaal. Een optie die een volgende stap in transparantie betekent. Leerlingen en ouders in de tweede fase hebben al wel de mogelijkheid om via de site kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting alsmede van het examenreglement. Voor alle ouders zijn de overgangsnormen op de site beschikbaar.

 

De wet bescherming persoonsgegevens (WBP 2001) geeft aan dat leerlingen die 16 jaar of ouder zijn, ouders toestemming moeten verlenen om via het SomToday​ ‘persoonsgegevens’ te kunnen inzien. Dat komt wat merkwaardig over als je als ouder verantwoordelijk bent voor schoolplicht en voor het behalen van een startkwalificatie. Hier ligt de modus van de redelijkheid voor de hand; ouders doen er verstandig aan om dit met hun kinderen te bespreken. Indien deze toestemming NIET wordt verleend, dan kan dat aan de school kenbaar gemaakt worden via het speciale e-mailadres: ouderportaal@maartens.nl

 

 

Wat doe je als ouder wel en niet bij tegenvallende resultaten?

 

 

Het Maartenscollege kent een goed ontwikkeld mentorensysteem. De mentor heeft het actuele overzicht van de resultaten van zijn mentorleerling en kent ook de achtergrond van de leerling en de indrukken van docenten. De mentor blijft het eerste aanspreekpunt.

 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om bij elk tegenvallend of uitgebleven resultaat de betreffende docent te benaderen!

 

Wellicht kan een gesprekje met uw kind aan de keukentafel wonderen verrichten, voordat u in de e-mail of telefoon ‘klimt’. Indien de resultaten in uw ogen niet significant verbeteren, neemt u dan contact op met de mentor. Zo ging het en zo moet het blijven gaan. In overleg met de mentor is het nog steeds mogelijk om rechtstreeks met een docent contact te hebben. Het kan ook zijn dat de docent zelf met u contact zoekt. Dat gebeurt nu ook al.

 

Met de informatie die het SomToday​ u biedt, kunt u nog adequater gebruik maken van de geboden mentoravonden en tafeltjesavonden.

 

 

Wat betekent het SomToday​ voor leerlingen?

 

 

Leerlingen zullen er aan moeten wennen dat hun ouders meer op de hoogte kunnen zijn over het reilen en zeilen op school. In overleg met hun ouders kunnen leerlingen ook een goed overzicht van hun resultaten hebben. Niet elke leerling houdt dat al overzichtelijk bij. Het betekent dat zij eerder met hun ouders over de schoolprestaties kunnen spreken.

 

Het achterhouden van resultaten of net niet geheel de juiste resultaten melden, zal moeilijker worden indien ouders van het SomToday​ gebruik maken. Mentoren zullen in mentorlessen hier ook aandacht aan besteden.

 

 

Wat betekent het SomToday​ voor school?

 

 

Het SomToday​ biedt voor school een mooie kans om op een aantal terreinen nog meer transparantie te tonen.

 

Het kan de communicatie tussen ouders en school helpen verbeteren.

 

Op dit moment krijgen leerlingen 3 tot 5 keer per jaar een ‘rapport’ of ‘çijferoverzicht’ mee naar huis. We zullen uit evaluaties van het SomToday​ bekijken of dat zo zal blijven.

 

 

 

 

Verdere informatie of vragen

 

 

 

Op de website van de school onder de link: Ouders/Uitlegpagina/, is een handleiding voor het gebruik van het SomToday​ opgenomen. Hier kunt u ook informatie vinden over het verdere verloop over het SomToday​ op het Maartenscollege. U vindt hier ook een artikel met enkele ervaringen van andere scholen.

 

Indien u vragen heeft over inloggen, technische- of inhoudelijke zaken over het SomToday​ , mailt u dan met: ouderportaal@maartens.nl Uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.

 

Neemt u voor vragen over de resultaten van uw kind contact op met de mentor.