Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Afhandeling van klachten

Betrokkenen bij de school (zoals (ex-)leerlin- gen, ouders/verzorgers, personeelsleden, vrij- willigers) kunnen klachten uiten over gedragin- gen en beslissingen (of het uitblijven ervan) van het College van Bestuur en al degenen die in en voor de school werkzaam zijn.

Het gaat hier onder meer om klachten ten aanzien van:
• de begeleiding van leerlingen
• onverantwoord pedagogisch handelen
• onjuiste beoordeling van prestaties van leerlingen
• seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten
• miscommunicatie tussen ouders en school
• verkeerd straffen, schorsen of verwijderen
• gelijke gevallen niet gelijk behandelen
• onzorgvuldig handelen
• verkeerde houding aannemen ten opzichte van de ouders
• verkeerde informatie verstrekken aan (gescheiden) ouders
• onvoldoende kwaliteit van onderwijs bieden
• onvoldoende veiligheid op school bieden
• onvoldoende bepalen van beleid • onvoldoende zorg voor hygiëne
• verkeerde inning van ouderbijdrage • aanbieden van te weinig onderwijstijd


In de regel zullen klachten binnen de school tussen betrokke- nen worden afgedaan. Een klager kan zich bij een klacht ook wenden tot de (externe) vertrouwenspersoon die haar/hem behulpzaam kan zijn bij een mogelijke oplossing van de klacht.

Klachten die niet tussen een klager en de direct betrokkenen worden opgelost, worden volgens artikel 2.3 van de klachten- regeling voorgelegd aan de rector of de teamleider. Als deze eer- ste behandeling, in de waarneming van de klager, ook niet leidt tot een bevredigende oplossing van de klacht, kan klager zich wenden tot de rector. De rector neemt dan een beslissing.

Daarnaast kan de klager zijn klacht altijd, gedurende de behan- deling van de klacht door de school, voorleggen aan de klach- tencommissie. De wijze waarop klachten worden afgehandeld, is vastgelegd in de Klachtenregeling Stichting Carmelcollege. De Klachtenregeling Stichting Carmelcollege kan bij de schoolleiding worden opgevraagd.

 

Hieronder kunt u klikken op de gewenste pdf file.
Klachtenregeling
Klokkenluidersregeling voor de stichting Carmel
Behandeling sexueel misbruik of sexuele intimidatie in de instellingHet adres van de Klachtencommissie Stichting Carmelcollege is:
Postbus 864, 7550 AW Hengelo.