Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Ouderlijk gezag, omgangsregelingen en
informatie

 

In situaties waarbij beide ouders zijn belast met het ouderlijk
gezag en één ouder de verantwoordelijkheid draagt voor de dagelijkse
verzorging, ontvangen beide ouders in principe dezelfde
informatie over hun kind. De ouder die niet is belast met de dagelijkse
verzorging ontvangt deze informatie op zijn/haar verzoek.

 

Deze informatie wordt niet gegeven in de
volgende gevallen:

 1. indien de informatie ook niet wordt
  gegeven aan de met het gezag en de
  dagelijkse verzorging belaste ouder.
 2. indien de school het geven van informatie
  in strijd vindt met de belangen
  van de leerling. De wens van de leerling
  kan hierbij een rol spelen maar is
  niet alleen bepalend.


Bovenstaande is ook van toepassing op de
niet met het gezag belaste ouder.

 

Sponsoring
De Stichting Carmelcollege houdt zich
aan het landelijke ‘Convenant: scholen
voor primair en voortgezet onderwijs en
sponsoring’ van 24 januari 2002.
Volgens het convenant dient sponsoring
onder andere in overeenstemming te zijn
met de goede smaak en het fatsoen. Ook
moet het verenigbaar zijn met de pedagogische
en onderwijskundige taak en doelstelling
van de school. Verder mag het de
onderwijsinhoud en/of de continuïteit
van het onderwijs niet beïnvloeden. Het
complete convenant kunt u opvragen bij
de schoolleiding.

 

Medezeggenschap
De school kent een medezeggenschapsraad
(MR). Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers
van het personeel, de
ouders en leerlingen. Op grond van het
Medezeggenschapsreglement heeft de
raad invloed op het schoolbeleid. De rector
overlegt namens het schoolbestuur
met de MR.
Vanuit de MR hebben twee leden zitting
in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
van de Stichting Carmelcollege
(GMR).

 

Rookverbod
Voor leerlingen is het verboden te roken
in de schoolgebouwen, ook in de pauzes
en na de lessen.

 

Schorsing en verwijdering
Een leerling kan bij herhaaldelijk wangedrag
door de schoolleider of zijn gemandateerde
worden geschorst. Deze periode
van schorsing kan volgens artikel 13 van
het Inrichtingsbesluit Wet Voortgezet
Onderwijs ten hoogste één week zijn.
Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk
en met vermelding van de redenen
door de schoolleider of door zijn gemandateerde,
aan de leerling en, indien hij
nog niet de leeftijd van eenentwintig jaar
heeft bereikt, ook aan zijn ouders/verzorgers
meegedeeld.


Als een leerling zich (herhaaldelijk) ernstig
misdraagt, kan de schoolleider besluiten
deze leerling definitief van school te
verwijderen volgens de artikel 14 en 15
van het Inrichtingsbesluit Wet Voortgezet
Onderwijs. Definitieve verwijdering van
een leerplichtige leerling vindt slechts
plaats na overleg met de inspecteur en de
leerplichtambtenaar. Als de schoolleider
besluit tot definitieve verwijdering, dan
kunnen de leerling en zijn ouders/verzorgers
binnen zes weken na bekendmaking
van het besluit bezwaar maken bij het
College van Bestuur van de Stichting Carmelcollege.


De artikelen 13, 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit
Wet Voortgezet Onderwijs
zijn op te vragen bij de schoolleiding.